Selecteer een pagina

PARTICIPATIE

Vragen en antwoorden online bijeenkomst Zwarte Waterzone 18 maart 2021

Wij hebben vragen gesteld en opmerkingen gemaakt voor, tijdens én na de online bijeenkomst herontwikkeling Zwarte Waterzone op 18 maart 2021. Via mail vooraf en via de chat tijdens de bijeenkomst. Ons is in de uitnodiging van deze bijeenkomst verteld dat alle vragen op de site van de Zwarte Waterzone zullen worden beantwoord.
Zodra we een antwoord hebben op een vraag, zetten we die hieronder achter de vraag. We delen dit openbaar, zodat iedereen weet welke vragen er gesteld zijn. Je kunt dan zien of er antwoord is op vragen die jij misschien hebt.

 

Participatie/proces

 1. Wat is er gedaan met de feedback van omwonenden en gemeente tot nu toe?
 2. Wat verstaat Bemog onder participatie en hoe geeft Bemog gehoor aan de opdracht van de gemeente om de participatie met omwonenden beter vorm te geven?
 3. Er zijn 380 mensen die deze online bijeenkomst van 18 maart bekijken. Hoe is de verdeling wijkbewoners / belangstellenden woningen (o.a. uitgenodigd via nieuwbouwmakelaar De Woonfabriek Zwolle)? En er zijn ook 500 (!!) mensen voor deze bijeenkomst uitgenodigd die interesse hebben getoond in een woning (via site Zwarte Waterzone)
 4. Wanneer komen de onderzoeksresultaten ook beschikbaar / inzichtelijk voor ons? Daarmee bedoelen we NIET de uitwerking/verwerking/interpretatie van deze onderzoeken in het stedenbouwkundig plan, maar de milieu/onderzoeksresultaten zelf, dus onbewerkt.
 5. In hoeverre is Leenman betrokken? Dat is namelijk een zeer opvallend deel van het industriegebied. Zowel vanaf de dijk, de wijk en de brug Zwartewaterallee.
 6. Wanneer krijgen we te zien hoe de verkeersafhandeling er in de wijk uit gaat zien? Zodat we daar ook op kunnen reageren (participeren).
 7. Is er een planning beschikbaar voor de komende bijeenkomsten?
 8. Er werd verteld dat de participatie vanaf het begin goed is verlopen. De gemeente dacht er 9 november 2020 anders over. Zie nota Anker aan raad.
 9. Welke controle heb ik over de gestelde vragen?
 10. Er werd voorgedaan of de plannen al definitief waren. Aan de definitieve plannen moet de raad toch nog zijn toestemming geven?
 11. Mevrouw Numan geeft aan dat het belangrijk is dat er antwoorden worden gegeven op de vragen aan de gemeente. Mevrouw Numan komt in het vervolg niet meer aan het woord. Zijn er geen vragen aan de gemeente gesteld? Iets wat zeer onwaarschijnlijk is.

 12. Ed anker geeft een toelichting: een aantal plekken zijn verouderd. Maar het Zwolse watersport centrum (het grootste deel van het jachthaven gebied dat bebouwd gaat worden) is nog maar kortgeleden volledig vernieuwd. Geeft hij hier geen verkeerde stand van zaken? 

 13. De gebiedsvisie is vastgesteld. Het gaat niet meer over de vraag of, maar hoe het gaat gebeuren, .. volgens de gastvrouw. Mevrouw Numan geeft aan dat de wens er is om te ontwikkelen. Met de verschillende mogelijke functies. Het kan dus nog helemaal anders worden dan nu in de visie staat kunnen we hier uit opmaken. Klopt die conclusie?

 14. Er is meer dan een jaar geen communicatie geweest. Blij dat u zelf aan geeft dat dat wel een erg lange radio stilte is, en blij dat er nu alsnog een communicatieadviseur is aangesteld.

 15. De heer Lindeboom stelt (twee keer) dat de bouwcombinatie ook bezig gaat met ‘Stadsdijken’. Dit is een project van het waterschap en heeft niets met woningbouw te maken. Stadsdijken staat op het punt uitgevoerd te worden. Hoe bent u in gesprek met het waterschap? En geeft u geen verkeerde informatie als u zegt dat u er mee bezig bent?

 16. Gesteld wordt dat er gesproken is met bewoners van het gebied. Er is niet gesproken met de bewoners van de overkant? Althans niet in een persoonlijk gesprek thuis (bij huis). Wordt dat alsnog georganiseerd?

 17. De heer Holleman namens BPD (voorheen bouwfonds) geeft aan dat het een complexe opgave is, daarom zijn ze erbij betrokken. De volgorde wordt hier toch weer anders geschetst: eerst bouwen en vervolgens ook het industrieterrein herontwikkelen (zoet en zuur).

 18. Het Triferto Terrein kent een lange geschiedenis waar al sinds eind 19e eeuw kunstmest en andere zaken worden geproduceerd? Is bekend hoe vervuild het terrein is. En hoe vervuild het is geraakt na de brand in 1979? U hebt aangegeven dat het onderzoek nog loopt. Wanneer is dit klaar?

 19. In het kader van de voorgaande vraag: weegt het zoet op tegen het vele zuur?

 20. Aan het einde van de voorlichting van 18 maart was onze conclusie dat dit geen onderdeel kan zijn van de verplichte participatie. Er was veel uitleg maar leek ook vooral een verkooppraatje. Er was geen interactie en er was geen beeld van de reacties van de bewoners rondom het projectplan. Wanneer gaat u weer in gesprek met de omgeving?

 21. Eén van de vragen was in welke fase het proces zich nu bevind. U hebt daarop aan geven dat er gewerkt wordt aan het Stedenbouwkundig Ontwikkelplan en dat daarna de fase van bestemmingswijziging komt. U stelt dat op het bestemmingsplan zienswijzen kunnen worden ingediend, bestaat er ook de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op het Stedenbouwkundig Ontwikkelplan? Kunt u het proces en de mogelijkheden uitleggen? Inclusief een nauwkeurig planning!

 22. Daarnaast willen we ook graag een nauwkeurige planning van het verdere participatieplan en de mogelijkheden om mee te denken!

 23. Wanneer worden zaken op de website www.Zwartewaterzone.nl geplaatst?

 

 

Biodiversiteit en natuur

 1. Kunnen jullie nader verklaren op welke manier de biodiversiteit versterkt wordt door het bebouwen van dit gebied? Wat voor flora en fauna verdwijnt en wat komt daar dan volgens jullie onderzoeken voor terug?
 2. Jullie zeggen: de otter krijgen we er niet mee terug… die is daar al!
 3. Wanneer komen de onderzoeksresultaten ook beschikbaar / inzichtelijk voor ons? Daarmee bedoelen we NIET de uitwerking/verwerking/interpretatie van deze onderzoeken in het stedenbouwkundig plan, maar de milieu/onderzoeksresultaten zelf, dus onbewerkt.
 4. Milieurapportages, die er nog niet zijn werden aangehaald. Hoe denkt de Milieuraad over de groeninvulling en wordt daar rekening mee gehouden?
 5. Wordt er niet alleen rekening gehouden met ‘nieuwe’ biodiversiteit, maar ook met bestaande biodiversiteit? Worden bijvoorbeeld de uilen beschermd?
 6. De heer Holleman stelt dat er (blijkbaar) meer groen wordt toegevoegd dan wat er nu in het gebied is, met daarmee een grotere biodiversiteit. Dat is toch niet werkelijk zo? Een vogelbosje in de tuin, zoals de heer Holleman dat zelf in zijn tuin heeft, is toch wat anders als een water met vis en de relatieve rust die er nu is wat broedplaatsen levert voor diverse vogelsoorten. Dat krijg je niet terug met een daktuin.

 7. Verderop wordt gezegd dat groen en water toenemen. Groene terrassen is niet als natuur te bestempelen. Dieren verhuizen en terug verhuizen lijkt leuk en zinvol, maar dat geeft geen garantie dat die soorten ook terug komen. Of geeft u die garantie wel?

 8. Een gezonde stad gaat uit van een compacte stad. Waarin dieren zich prettiger voelen dat buiten de stad? Welke dieren hebben we het dan over? Honden en katten, muizen, ratten?

 

Bouw

 1. Waarom is de geplande bouwdichtheid veel groter dan op de meeste andere locaties in Zwolle?
 2. Wat is er uit onderzoeken rondom effecten op flora/fauna, verkeersdrukte, schaduwval, etc gekomen en wat wordt hiermee gedaan?
 3. Wat is de maximale bouwhoogte?
 4. Is het hotel waar steeds over wordt gesproken een v/d Valk? En zo ja, in hoeverre is dit een welkome verfraaiing?
 5. Er werd verteld dat er aan de Stadshagenkant buitendijks is gebouwd. Hier was Huisman en woonwagenkamp op de dijk?
 6. Er werd nogal oppervlakkig over de bouwdichtheid gesproken. Hoeveel vierkante meter is volgens jullie het te bebouwen gebied?
 7. Er was een vraag over de schaduw en de Stadshagenkant. Die hebben geen last van de schaduw was het antwoord. De schaduw komt in Holtenbroek, toch!
 8. Op de tekeningen lijkt dat er op grond buiten de zone wordt gebouwd. Mag er op de grond van Waterschap worden gebouwd?
 9. Mevrouw Numan geeft aan dat je straks aan de stadskades kunt zitten aan het water. Hoe aantrekkelijk is het om tegenover VARO te zitten met een biertje in de benzeen dampen van de brandstoffen die daar worden verpompt, met uitzicht op de achterkant van de Hornbach. Hoe gevaarlijk is het als er een tanker wordt leeg gepompt? Is dit onderzocht? En was hiervan het resultaat? Worden die onderzoeken ook openbaar gemaakt? Verblijven is geen wonen, maar een hotel lijkt wel op wonen.

 10. Mevrouw Numan geeft aan dat we willen (gemeente) dat er straks vanuit de stad helemaal langs het Zwartewater naar de natuurgebieden kan worden gewandeld. U geeft aan dat het een wens is van de gemeente. We zouden graag zien dat de route langs de oever ook verankerd wordt in het plan, zodat het een eis wordt.

 11. Verderop in de presentatie werd gesteld dat het gebied volledig wordt ontsloten voor bewoners uit de stad Zwolle. Dat ontsluiten is een positieve ontwikkeling. In hoeverre denkt is dat daar straks ook daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt? Het blijft toch voor de helft een industrieterrein.

 12. De heer Lindeboom geeft aan dat er aan de stadshagenkant buitendijks wordt gebouwd. De zonering van de kering, die te vinden is op de site van het waterschap laat iets heel anders zien. Dan wordt er toch verkeerde informatie verstrekt. Wordt dit nog gerectificeerd via de website van de bouwcombinatie?

 13. Voor de omgeving krijgt een ontsluiting naar het water. De omgeving vindt dat niet echt fijn. Holleman geeft aan dat dit geaccepteerd moet worden vanwege de ambitie van Zwolle en de behoefte aan woningen. 280 woningen is echter een beperkte schaal. De vergelijking met Stadshagen gaat hier echter totaal mank. Slaat u het niet helemaal plat op deze manier?

 14. Holtenbroek heeft een bouwdichtheid van 45- 48 woningen per hectare. Dit wordt doorgezet in deze zone. Dit is afhankelijk van waar je meet. De bouwdichtheid van het gebied is erg hoog. Hoe hebben jullie de berekening gemaakt? Neemt u hiervoor wel de juiste projectgrens? De oever is in eigendom van RWS, telt u die ook mee?

 15. Er wordt gesteld dat om groen te verbeteren en te behouden moeten er hoogteaccenten komen. Een lagere bouwdichtheid (minder woningen) is ook een optie. Dan behoud je het open karakter, veroorzaakt geen wandvorming en geeft meer lucht in de zone. Zo groen als het nu is wordt het overigens nooit meer. Het plan is al erg ver, maar in hoeverre kunt u hier aan tegemoet komen in de uitwerking? Dus minder woningen, meer groen en water.

 16. De industriële objecten, cultureel erfgoed, bij Leenman worden opgenomen in het plan. Waarom wordt daar niet vooraf commitment geregeld zodat het echt een integraal plan wordt? Het is blijkbaar een kwestie van de goede prijs betalen, bleek uit de presentatie.

 17. Goed om je te laten inspireren door de historie van het gebied. Industrieel erfgoed doet het goed in de verkoop van een gebied. Een goed voorbeeld daarvan is het Schaepman gebied, het ‘Kraanbolwerk’. Wordt het oude Theehuis hersteld, of gewoon gesloopt en nieuw gebouwd? Is dat straks wel een plek voor een Theehuis?

 18. In hoeverre past het aantal woningen (280) nog binnen ‘kleiner, slanker, getrapt en meer naar achteren’. Levert dat het zelfde aantal woningen, maar dan kleinere woningen? Wanneer is er de zekerheid dat dit ook echt ‘kleiner, slanker, getrapt en meer naar achteren’ wordt?

 19. Het perspectief wordt vanuit vogelvlucht in beeld gebracht. Vanaf de Jameslast is dit goed in beeld gebracht. Hoe ziet het er vanaf de overkant uit?

 20. De variatie aan woningen zoals dat wordt voorgesteld is positief. Met de toewijzing aan bewoners van Holtenbroek wordt het wel heel aantrekkelijk gemaakt, dat is een mooie toezegging van de heer Holleman. Als de plannen eventueel verder komen, in hoeverre worden er dan kennis en wensen vanuit het gebied betrokken bij het verder ontwerpen van het plan, bij inrichting en architectuur? Dan hou je ook rekening met de wensen  van de toekomstige bewoners.

 21. Er komen geen Rotterdamse woontorens, maar hoe hoog wordt er precies gebouwd?

 22. Het parkeren in een garage die vol kan lopen bij hoog water roept nog veel vragen op. Het wordt goed toegelicht, maar is de praktijk zal dit toch niet echt goed gaan werken. Dat gaat hoe dan ook voor overlast zorgen in de omliggende straten.

 23. Holleman geeft aan dat er op de klimaatdijk bij Kampen wordt gebouwd. Die vergelijking is niet juist, daar wordt juist op de dijk gebouwd die daar als een soort heuvel in het landschap ligt. Geeft u hier wel een goede voorstelling van zaken?

 24. Is er al bekend welke eisen er aan het bouwproces gesteld worden. Dit i.v.m. overlast voor Holtenbroek en de omgeving van het plangebied? Dit i.v.m. overlast en trillingen. Trillingen zullen via de slappe bodem ook effect hebben op de overkant (bebouwing en kering). Graag zien wij hier onderzoeksresultaten.

Verkeer

 1. Wat is er uit onderzoeken rondom effecten op flora/fauna, verkeersdrukte, schaduwval, etc gekomen en wat wordt hiermee gedaan?
 2. Hoe houden jullie het dijkgebied bij de jachthavens veilig voor recreanten? Fietsers, hardlopers, wandelaars, spelende kinderen, etc. als daar een grote stroom aan verkeer naartoe gaat?
 3. Wanneer krijgen we te zien hoe de verkeersafhandeling er in de wijk uit gaat zien? Zodat we daar ook op kunnen reageren (participeren).
 4. Waar zijn de noodparkeerlocaties gepland (collectief parkeren)?
 5. De heer Reezigt geeft aan dat er een verkeersonveilige situatie is, of gecreëerd wordt, en dat het een ingewikkelde materie is. Alle gebieden hebben qua verkeer met elkaar te maken. De fiets dominant, en de auto op een veilige manier. U bent er nog niet helemaal uit. Het overstijgt het plangebied, dus heel Holtenbroek wordt meegenomen in dit onderzoek. Wanneer denkt u hiermee klaar te zijn?

 6. De heer Reezigt geeft aan dat er moet leven op de route naar de stad worden georganiseerd. Daar wordt het veiliger van wordt gesteld. Veiliger wordt het niet!! Nieuwe bebouwing en functies trekt ook weer nieuw ‘publiek’. Hoe kan dat bijdragen aan sociale veiligheid?