Selecteer een pagina

VEEL GESTELDE VRAGEN

Komt er -als de plannen doorgaan- woningbouw in het Zwarte Water op de plek van de jachthavens aan de Holtenbroekerdijk?

 Ja, er zijn plannen ontwikkeld om buitendijks een deel van de jachthavens te verplaatsen en deze plek te voorzien van ongeveer 300 gestapelde woningen. Deze plannen zijn ontwikkeld door projectontwikkelaar BEMOG.

Waar wil de projectontwikkelaar bouwen?
Zie het rode gedeelte op de plattegrond.

Hadden wij als Holtenbroekers en Zwollenaren hier iets over te vertellen?

Er is nooit gevraagd hoe wij als bewoners van de wijk Holtenbroek hier over denken.

In september 2018 verschenen er kleine artikeltjes in een aantal kranten en weekbladen dat er Oeverateliers (informatie-avonden) over de Zwarte Waterzone werden georganiseerd en dat iedereen van binnen én buiten Zwolle hiervoor werd uitgenodigd.

Op deze avonden werd een visie gepresenteerd, alleen te downloaden, en de projectontwikkelaar liet voorkomen dat het zou gaan om de bouw van ongeveer 150 woningen. Deze avonden waren op 1 en 2 oktober 2018. Let wel: er werd aan de aanwezigen niet voorgelegd of men het eens was met het bouwen in het water, er kon alleen worden meegedacht over de voorbereide plannen. Op 5 en 8 november 2018 was er reeds een terugkoppeling en op 21 januari 2019 werd het al gepresenteerd in de gemeenteraad en mocht de projectontwikkelaar een stedenbouwkundig plan gaan ontwikkelen. Er zat dus maar amper vier maanden tussen het plan bekendmaken en het door de gemeenteraad jagen. 

 

Hebben wij als Holtenbroekers en Zwollenaren hier nog iets over te vertellen?

Jazeker! Punten van kritiek [zowel van de wijk als van de gemeente op het eerste stedenbouwkundig plan] zijn meegegeven aan de ontwikkelaars, dit moet uitgewerkt worden en dit zal later ook weer in een participatietraject met de buurt besproken worden.
De gemeente beoordeelt wat de ontwikkelaar als tweede versie van het stedenbouwkundig plan gemaakt heeft. Op het moment dat de gemeente het plan heeft goedgekeurd zal de ontwikkelaar met déze plannen terug de wijk in moeten. (Dit is wat wij te horen hebben gekregen in een gesprek met de gemeente, waaronder wethouder Ed Anker, begin november 2020.)

Waarom informeert de Gemeente Zwolle ons niet?

De ontwikkeling, presentatie en informatie van en over deze plannen laat de gemeente over aan de projectontwikkelaars. De berichtgeving en rapportage laat de gemeente ook over aan dezelfde ontwikkelaars. Het is net een slager die zijn eigen vlees keurt. Het aanwezig zijn bij presentaties en aanhoren van mooi getekende plannen, geeft ook geen zekerheid dat aan wensen van belanghebbenden gehoor wordt gegeven. Inzage in de definitieve plannen krijgen wij pas als de plannen worden gepresenteerd aan de gemeenteraad.

 

 

Zijn dijkversterking en de woningbouwplannen één project?

Nee. De verwarring tussen de dijkversterking ‘OnzeDijk’ van Waterschap Drents Overijsselse Delta en de woningbouwplannen van Bemog blijkt onder wijkbewoners heel veel voor te komen. Het zijn twee volkomen verschillende projecten. En de participatie verloopt ook heel anders. Het Waterschap werkt bijvoorbeeld nauw samen met Travers en heeft al vanaf het eerste begin een hele open houding naar de wijk. Over de participatie m.b.t. de plannen van Bemog die in oktober t/m december 2018, dus in slechts krap drie maanden, hebben geleid tot een belangrijke gebiedsvisie in januari 2019, maken wij ons grote zorgen. Wij vinden dat voor de wijkbewoners een massaal woningbouwproject, met een enorme impact op onze leefomgeving, in veel te korte tijd en met een te beperkte inbreng van wijkbewoners is neergezet. De projectontwikkelaar was als eerste aan zet, dat was al een fout begin en een gemiste kans van de gemeente!

Waarom wil men hier in het water bouwen en is dit aan de ander kant van het Zwarte Water niet gebeurd?

Aan de Stadshagenkant is op dijkhoogte gebouwd. Iets verder bij de groene appartementen is met respect voor en op afstand van de rivier gebouwd. Hierdoor is er een natuurlijke buffer tussen woningen en rivier ontstaan.

Waarom wordt in deze duurzame tijd, door de overheid, nog de mogelijkheid geboden om in het water te bouwen?

Dat vragen wij ons als Groen Holtenbroek ook af. Kijk naar de Vecht en de IJssel. In deze rivieren worden over de hele lengte oude waterlopen herstel, nevengeulen gegraven en oevers verzacht om ruimte te geven voor het wassende water en het  herstel van natuurlijke waarden te bevorderen. 

 

Waarom wil men deze plannen willens en wetens doorzetten?

Het heeft er alle schijn van dat het een prestige project van de wethouder dreigt te worden (Zwolle aan de Maas). Voor de projectontwikkelaars (Bemog en BPD) is het een financieel verhaal. Er gaat ongeveer 100 miljoen Euro in om.

Als er dan toch gebouwd moet worden is het dan ook geschikt als doorstroming van bewoners van Holtenbroek?

Wij betwijfelen of het een bebouwing wordt die de gemiddelde Holtenbroeker kan betalen. Er wordt door de gemeente een verdeling geëist van 20% goedkoop, 30% duur en 50% middel. Wij denken dat het een overstroomgebied wordt dat gericht is op de Randstad. Een yuppenwijk die helemaal los staat van Holtenbroek.

Er wordt nu gesproken over 280 tot 300 woningen, is dat niet (te)veel voor dat kleine stukje grond?

Van 150 woningen in het beginstadium wordt nu gesproken over 280 tot 300 woningen. Doordat men niet meer samen opgaat met Waterschap DOD (in de dijk bouwen), moet de projectontwikkelaar voor alle kosten opdraaien en daarom is het bouwvolume opgevoerd. De te bebouwen oppervlakte is ongeveer 25.000 vierkante meter. De bouwdichtheid in de Zwarte Waterzone is daarmee bijna even groot als die van het Kraanbolwerk in het centrum van Zwolle. De ontwikkelaars moeten, door de beperkt beschikbare bouwgrond, in de hoogte bouwen, tot 14 etages boven dijkhoogte. De laagbouw wordt 3 a 4 etages boven dijkhoogte. De dijk wordt drie en een halve meter hoog en per etage komt er drie meter bij. Holtenbroek II wordt zo achter een muur gezet en van de rivier afgesloten.

,,,,,,,,,Wij hebben ervaren en onlangs kunnen lezen in een Zwols onderzoek dat er in Holtenbroek veel hinder is van verkeersoverlast, is deze uitbreiding wel verkeerstechnisch verantwoord?

Dat vragen wij ons ook af. Holtenbroek heeft al te weinig parkeerplekken, ook op eigen erf, en daarom wordt er al veel aan de weg geparkeerd. Een aantal van 300 woningen extra geeft ongeveer 450 extra auto’s en met een gemiddeld gebruik van anderhalf keer per dag geeft dat alleen al 1350 verkeersbewegingen extra in de wijk. Met daarbij bezorgend en onderhoudend verkeer, kom je al gauw aan 1500 verkeersbewegingen. Als wij dan ook nog de komende Zwarte Waterallee bouwplannen meenemen en naar de huidige situatie bij de twee hoofdingangen van Holtenbroek kijken (Deltion en de Middelweg), is de verkeerschaos compleet.

Daarnaast zijn we bang dat de parkeerproblematiek op de buurt wordt afgeschoven. De minimum eis bij nieuwbouw aan parkeerplaatsen is 1,2 parkeerplaats per woning. Bij 300 woningen is dat 360 parkeerplaatsen, dat geeft bij de geschatte 450 auto’s al een tekort van 90 parkeerplaatsen en dan praten we nog niet eens over parkeerplaatsen voor visite, etc.

De groene kruizen van Holtenbroek zijn al aardig ingekort en nu gaan ze met het Zwarte Water bezig. Wat blijft er over van de veel geroemde Groene Vingers van Zwolle die tot in de stad reiken?

Juist in deze duurzame tijd gaat het er op lijken dat we het groen in Zwolle gaan opofferen aan een ongebreidelde groei van de stad.

De Milieuraad en Natuurplatform Zwolle maken zich hier ook grote zorgen over en hebben daarom een visie ingediend bij de Gemeente Zwolle en protest aangetekend tegen de bouwplannen in het water. Ook hebben deze organisaties een zienswijze ingediend tegen het ontwikkelen van Zwolle als ‘overloopputje’ van de Randstad. In deze tijd van meer thuiswerken, genieten en ontspannen in de buitenlucht en groen, past een aantasting van natuurgebieden niet, zeker niet wanneer dit gebied ook nog grenst aan ‘Natura 2000’ gebieden. Daarnaast er ook terecht grote zorg over de otters, bevers, ransuilen, visstand, de groene specht, boommarter, reeën enz.

Wat doet de lokale politiek?

Groen Holtenbroek heeft regelmatig contact met de fracties in de gemeenteraad.

Ook maken wij altijd gebruik van ons inspraakrecht in de raad om onze bezwaren onder de aandacht te brengen. Een aantal fracties is tegen deze plannen, er zijn er die twijfelen en er zijn ook fracties voor. De besluitvorming over deze plannen is in de tweede helft van het jaar; dus na de Tweede Kamerverkiezingen 2021 en voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Wij zouden het dan ook logisch vinden dat de locale politiek duidelijke standpunten gaat innemen in de Stadsvisie van de gemeente en speciaal over de Zwarte Waterzone.

Wanneer er niet wordt gebouwd zijn er dan alternatieven voor dit gebied?

Groen Holtenbroek heeft een alternatief plan om de hele oever van binnenstad tot aan het Natura 2000 gebied vloeiend te laten overlopen van stad naar natuur. Dit plan zijn we aan het ontwikkelen.

En dat doen wij niet alleen, want hier zijn ook natuurorganisaties, deskundigen en de wensen en ideeën van omwonenden bij nodig.